Condicions legals

POLÍTICA DE PRIVACITAT, CONDICIONS D’ÚSI PROTECCIÓ DE DADES
ACOGE-ME és una associació sense ànim de lucre que difon informació sobre l’acolliment familiar a través de la seva pàgina web localitzada a www.acoge-me.org, l’adreça electrònica de la qual és info@acoge-me.org
L’associació  està inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona.

Objectiu 
Aquesta  pàgina ha estat dissenyada per ACOGE-ME per informar el públic de manera gratuïta    dels  principals  temes  relacionats   amb el procés d’acolliment familiar a Catalunya. S’hi inclouen, també, els enllaços d’interès sobre aquest tema d’altres comunitats d’Espanya.

Accés i ús dels continguts
ACOGE-ME i l’usuari/a es comprometen a utilitzar aquesta web d’acord amb el que estableix la legislació vigent, i s’abstenen d’utilitzar-la per a activitats contràries a les lleis, a la moral o per a usos lesius dels drets i interessos de tercers. Així mateix, l’usuari/a no podrà obtenir informacions ni continguts  accessibles de la pàgina web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició per a tal efecte.

Els enllaços que conté la pàgina web poden   conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. ACOGE-MEno se’nfa responsable dels continguts ni de l’estat. L’enllaç a aquestes pàgines web no implica que ACOGE-ME en comparteixi els continguts.

Propietatintel·lectuali marques
Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat d’ACOGE-ME.

Política de Protecció de DadesPersonals

Segons el que disposa la LleiOrgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, l’informem que les dades  personals facilitades quedaran incorporades i seran tractades amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per l’esmentada Llei en els fitxers titularitat d’ACOGE-ME, amb l’objectiu de poder atendre la seva petició i proporcionar-li el servei  sol·licitat, així com per mantenir-lo informat per diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a la nostra  activitat. Les dades personals que emmagatzamem es transmeten sempre per mitjà de connexions segures, de manera que les dades viatgen per Internet de forma encriptada i sense risc.

ACOGE-ME assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres usuaris/es. La recollida i  tractament automatitzats de dades de caràcter personal té com a única finalitat la prestació dels serveis sol·licitats i el seguiment de consultes realitzades pels usuaris/es. ACOGE-ME garanteix que en cap cas seran cedides a tercers, sense el seu consentiment, llevat dels casos que es preveuen en la Llei Orgànica 15/1999.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de Document d’Identitat, dirigida a ACOGE-ME a través de l’adreça electrònica info@acoge-me.org o directament en la seva web www.acoge-me.org